OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů – Informace poskytované správcem

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout subjektu údajů (dále poskytovateli osobních údajů) případně jeho zákonnému zástupci, povinné informace týkající se zpracování osobních údajů, které musí správce poskytnout v momentě, kdy osobní údaje jsou získávány.

Totožnost a kontaktní údaje správce:
Služby města Horní Benešov s.r.o., Masarykova 348, 793 12 Horní Benešov
Telefonní kontakt 554 748 999
e-mail: info@sluzbyhb.cz

Zásady zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme podle následujících zásad:
• „zákonnost, korektnost a transparentnost“
Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem, korektně a transparentně.

• „účelové omezení“
Osobní údaje zpracováváme jen za účelem, pro který jsme je od Vás získali. Za slučitelné zpracovávání získaných osobních údajů se považuje zpracování nezbytné a přiměřené k plnění povinnosti správce stanovené právním předpisem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci v pravomoci správce.

• „minimalizace údajů“
Požadujeme a zpracováváme osobní údaje přiměřeně, relevantně a omezeně na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

• „přesnost“
Zpracováváme údaje přesně a v případě potřeby aktualizované. Máme nastavena taková opatření, aby bylo možné údaje upřesnit a opravit.

• „omezení doby uložení”
Údaje ukládáme tak, aby byla umožněna identifikace poskytovatele údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány vyjma zákonné účely archivace.

• „integrita a důvěrnost“
Osobní údaje zpracováváme tak, že jsou zavedena vhodná technická a organizační opatření, která chrání údaje před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením, poškozením.

• „proporcionalita“
Jsme si vědomi toho, že právo na ochranu osobních údajů není absolutním právem a musí být vždy v rovnováze s dalšími právy. Z tohoto důvodu máme nastavena taková opatření, aby nedošlo při ochraně osobních údajů k poškození jiných fyzických a právnických osob a v případě nejasného výkladu práva odůvodňujeme naše vyjádření „testem proporcionality“

• „odpovědnost“
Za konkrétní zpracovávání osobních údajů máme vždy stanovenou jasnou zodpovědnost a mlčenlivost dotčených zaměstnanců a případných pověřených zpracovatelů.

 

Zákonnost zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme pouze zákonným způsobem. Pokud nenajdeme zákonný způsob zpracovávání osobních údajů, tak osobní údaje nezpracováváme. Mezi tyto zákonné způsoby patří:

 1. Souhlas.
  Poskytovatel osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Tento způsob využíváme jen v případech, pokud nelze použít následující zákonné způsoby.
   
 2. Plnění či uzavření smlouvy.
  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je poskytovatel údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto poskytovatele.
   
 3. Právní povinnost.
  Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
   
 4. Životně důležitý zájem.
  Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů poskytovatele osobních údajů nebo jiné fyzické osoby z důvodu např. autonehody, požáru, přírodní katastrofy, ohrožení života aj.
   
 5. Veřejný zájem nebo výkon veřejné moci.
  Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Soudní příkazy aj.
   
 6. Oprávněný zájem.
  Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. Tento zákonný způsob nevyužíváme pro výkon veřejné moci. Používáme jej pouze pro bezpečnost, kvalitu a efektivitu naší práce. V takových případech máme dle platné legislativy zpracováno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nebo interní předpis.

Oprávněné zájmy správce

 • Kamerové systémy pro ochranu majetku společnosti.
 • Efektivita, kvalita a řízení práce zaměstnanců správce.
 • Řízení bezpečnosti informačních aktiv správce.
 • Komunikace v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů mimo smluvní vztahy.
 • Propagace a prezentace správce.