PRÁVA SUBJEKLTŮ

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ PODLE NAŘÍZENÍ GDPR


Práva subjektu údajů lze uplatňovat několika způsoby:

 • Osobně na pracovišti správce nebo pověřence po ověření totožnosti subjektu
 • Písemně poštovní zásilkou na adrese správce nebo pověřence, kde podpis subjektu musí být úředně ověřen
 • E-mailem správci nebo pověřenci, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem
 • Datovou schránkou

Právo na informace (podle článku 13 Obecného nařízení)
Subjekt údajů má právo na následující informace:

 • totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce,
 • kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • účely a právní základ zpracování,
 • oprávněné zájmy správce nebo třetí strany.
 • příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 • úmysl správce předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím,
 • plánovaná doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy,
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o použitém postupu a důsledcích takového zpracování
 • v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů - zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí a případné informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

Právo na přístup k osobním údajům (podle článku 15 Obecného nařízení)
Subjekt údajů má právo získat od správce osobních údajů potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účely zpracování,
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, úmysl správce předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím,
 • plánovaná doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy,
 • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.