POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Politiky ochrany osobních údajů
Cíl: určit směr a vyjádřit podporu bezpečnosti ochrany osobních údajů ze strany vedení organizace
Pro zajištění podnikatelských aktivit a dalších činností, ke kterým jsme se smluvně zavázali, zpracováváme osobní údaje fyzických osob, které vyžadují zajištění jejich bezpečnosti.
Pojmem bezpečnosti osobních údajů rozumíme proces zajišťování ochrany osobních údajů z hlediska jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti a dopadu porušení bezpečnosti na subjekt údajů.


Cíle politiky bezpečnosti osobních údajů
Mezi hlavní cíle společnosti patří zajištění bezpečnosti osobních údajů pomocí přiměřených a odpovídajících opatření, která budou chránit osobní údaje tak, aby poskytla odpovídající míru jistoty našim zákazníkům a partnerům. Tento cíl je naplňován vybudováním, zavedením, provozováním, kontrolováním, údržbou a neustálým zlepšováním dokumentovaného systému řízení bezpečnosti osobních údajů v kontextu podnikatelských aktivit a rizik společnosti.


Rozsah a důležitost politiky bezpečnosti osobních údajů
Politika bezpečnosti ochrany osobních údajů a související dokumentace je závazná pro všechny zaměstnance s přístupem k osobním údajům, a to bez ohledu na zastávanou funkci, pozici či roli ve společnosti.
Zásady a principy bezpečnosti osobních údajů

  • Dodržovat legislativní a smluvní požadavky pro oblast bezpečnosti osobních údajů, zabezpečit požadavky vyplývající ze smluvních závazků a obecně závazných právních předpisů.
  • Zajišťovat systematické vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti bezpečnosti osobních údajů; začleňovat zabezpečení osobních údajů do odpovědnosti za práci.
  • Provádět stálou identifikaci bezpečnostních incidentů a přijímat účinná opatření pro zlepšování bezpečnosti osobních údajů; pravidelně monitorovat a vyhodnocovat bezpečnostní rizika.
  • Zamezit zneužití nebo ztrátě osobních údajů - je definována odpovědnost a způsob ochrany při přístupu k osobním údajům a do prostor, kde se nachází osobní údaje.

Prohlášení managementu
V souladu s požadavky Obecného EU 2016/679 GDPR vyhlásilo vedení společnosti Politiku bezpečnosti osobních údajů jako svůj závazek. Záměrem vedení je podporovat cíle a principy bezpečnosti osobních údajů.

Petra Kupková, DiS., jednatelka